REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa:

- ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Operatora za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.mobilityflexibility.com w odniesieniu do usługi abonamentu lub opłaty za pakiet trzymiesięczny lub roczny;

- szczegółowe postanowienia umowy zawieranej z Operatorem na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego http://www.mobilityflexibility.com

- zasady korzystania z usług serwisu internetowego http://www.mobilityflexibility.com

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

Zgłoszenia udziału w szkoleniach należy dokonać w formie elektronicznej, logując się przez systemy zgłoszeń dostępne na oficjalnej stronie internetowej Akademii: www.profi-fitness.com.pl. Zapytania, wiadomości e-mail oraz rezerwacje telefoniczne lub przez Facebook nie są traktowane jako zgłoszenie.

Przesłanie zgłoszenia wiąże się z wyrażeniem zgody na uwzględnienie akcesu w szkoleniu i tym samym zamówienia usługi szkoleniowej ProFi Fitness School. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

Po wypełnieniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje drogą mailową wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a także wszelkie informacje dotyczące dalszych formalności związanych z procesem pełnej rejestracji.

W przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym. W przypadku dokonania płatności poprzez Przelewy24/PayPal/ na konto bankowe Uczestnik otrzyma informację o zmianie statusu rejestracji automatycznie.

REGULACJE FINANSOWE/REZYGNACJA Z UDZIAŁU

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie i tym samym zamówienie usługi w firmie myover40 & tpmobility , uczestnik ma obowiązek dokonania płatności w ciągu 24h.

Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje konsumentowi prawo odstąpienia od niniejszej umowy.

W przypadku wpłaty zadatku na dane szkolenie w ciągu 24h od daty rejestracji, pozostała opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna zostać uregulowana najpóźniej do 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu.

W przypadku braku odnotowania płatności za zamówioną usługę w ciągu 24h od daty rejestracji, faktura/faktura pro forma zostanie wystawiona w ciągu 7 dni roboczych.

Uczestnik otrzyma fakturę/fakturę pro forma na adres e-mail oraz pocztą tradycyjną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem kosztu zadatku określonego w każdym szkoleniu. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów szkolenia.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu należy w każdym przypadku złożyć taką rezygnację w myover40 & tpmobility w formie pisemnej (drogą e-mailową). Rezygnacja telefoniczna bądź przez SMS nie zostanie uwzględniona.

Zadatek nie podlega zwrotowi.

W przypadku dokonania pełnej opłaty za szkolenie oraz zgłoszeniu rezygnacji w terminie powyżej 10 dni od planowej daty szkolenia, zwrot potrącony o wartość zadatku dokonywany jest na koniec bieżącego miesiąca.

Uczestnikowi przysługuje możliwość zmiany szkolenia oraz przeksięgowania wpłaconej kwoty w terminie do 10 dni przed planowaną data rozpoczęcia kursu. W sytuacji, kiedy termin nie zostanie zachowany, nie przysługuje możliwość zmiany szkolenia lub rezygnacji/otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty.

W przypadku szkoleń odwołanych/przeniesionych na inny termin przez organizatora, uczestnik może otrzymać zwrot wpłaconej kwoty lub przeksięgować wpłatę na poczet innego szkolenia/innego terminu szkolenia.

Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż do 3 dni przed terminem szkolenia

Uczestnik ma możliwość skorzystania z płatności w systemie ratalnym.

W opłacie za szkolenia zawarte są koszty materiałów szkoleniowych oraz certyfikatów.

Za egzamin poprawkowy pobierana jest opłata w wysokości 25 Euro .

POSTANOWIENIA OGÓLNE

myover40 & tpmobility zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia lub eventu z ważnego powodu lub z przyczyn niezależnych od Placowki Szkoleniowej. Osoby, które zgłosiły swój udział w takim szkoleniu lub evencie, zostaną niezwłocznie powiadomione o takiej sytuacji. Dokonując zgłoszenia udziału uczestnik jest zobowiązany podać swój aktualny numer telefonu, pod którym jest osiągalny w sytuacjach pilnych (odwołanie, zmiana terminu szkolenia lub eventu itd.).

Dział obsługi klienta oraz działy organizacji szkoleń udzielają odpowiedzi na wiadomości mailowe w ciągu 3 dni roboczych.

Uczestnik może skorzystać jednocześnie tylko z jednej oferty promocyjnej (promocje nie łączą się).

Materiały szkoleniowe są wydawane Uczestnikom pierwszego dnia szkolenia lub eventu. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że prawa autorskie do wszystkich publikacji wręczonych uczestnikom w ramach szkoleń oraz eventów zachowuje myover40 & tpmobility, w związku z czym wszelkie powielanie takich materiałów lub ich przekazywanie osobom trzecim wymaga zgody zarządu myover40 & tpmobility. W przypadku naruszenia tego postanowienia myover40 & tpmobility może nałożyć na uczestnika karę umowną w wysokości 5.000 zł netto. Nałożenie kary umownej nie wyklucza jednak dalszych roszczeń odszkodowawczych, jeżeli szkody poniesione przez myover40 & tpmobility przekraczają wysokość kary umownej.

Wykonywanie zdjęć i nagrań wideo: fotografowanie i nagrywanie kamerą wideo szkoleniowców podczas eventów i szkoleń jest zabronione. myover40 & tpmobility może wykonywać zdjęcia i nagrania wideo oraz wykorzystywać je w przyszłości w celach reklamowych. Uczestnik, zgłaszając swój udział w szkoleniu lub evencie wyraża jednocześnie zgodę na to, że jego wizerunek może się pojawić na tych zdjęciach i/lub nagraniach wideo i że myover40 & tpmobility nabywa prawa do tych zdjęć i nagrań. Uczestnik oświadcza także, że nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu wykorzystania tych zdjęć i/lub filmów wideo do celów reklamowych przez myover40 & tpmobility. Jeżeli uczestnik nie wyraża na to swojej zgody, wówczas jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie przed rozpoczęciem eventu lub szkolenia.

ZGODY

Uczestnik akceptując Regulamin ogólny podczas rejestracji wyraża zgodę na:

otrzymywanie faktur, faktur pro forma, faktur korygujących oraz duplikatów faktur i duplikatów faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 n. 1. ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2018.2174 t.j), od firmy Profi Fitness School LTD . Jednocześnie w zgłoszeniu wskazuje adres e-mail do otrzymywania faktur przesłanych w formie elektronicznej.

przetwarzanie swoich danych osobowych przez Profi Fitness School LTD  w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn.10.05.2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnik wie, że ma pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

otrzymywanie informacji handlowych od Profi Fitness School LTD  na podany adres e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24). Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

Dane uczestników będą wykorzystane przez Profi Fitness School LTD wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

REKLAMACJE

Zasady składania reklamacji:

 1. Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy myover40gmail.com w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy/imię i nazwisko uczestnika, telefon, adres mailowy), termin oraz nazwę szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie.
 4. Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od myover40 & tpmobility

REGULAMIN „Your Mobility & Flexibility Day”

Zakres

 1. Niniejszy Regulamin wraz ze stosownymi przepisami prawa obowiązuje wszystkie osoby, które biorą udział w wydarzeniu „Your Mobility & Flexibility Day” dnia 18.04.2020 roku. Zapisy dotyczą także udostępnionego obiektu wykorzystywanego w związku z trwającą imprezą, dostępne za okazaniem biletu wstępu lub innego dokumentu wstępu ustalonego przez Organizatora.

Postanowienia ogólne

 1. Wstęp na obiekt imprezy możliwy jest wyłącznie za okazaniem biletu lub innego dokumentu wstępu ustalonego przez Organizatora. Prosimy o zabranie ze sobą na wydarzenie potwierdzenia wykonania przelewu oraz dowodu osobistego.
 2. Każda osoba (niezależnie od wieku) jest zobowiązana do okazania, na żądanie, ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (jak dowód osobisty/ paszport/ prawo jazdy/ legitymacja studencka/ legitymacja szkolna), przy czym osoba niepełnoletnia może wziąć udział w wydarzeniu jedynie będąc pod opieką rodzica/ opiekuna. Okazanie zarówno biletu jak i dokumentu potwierdzającego tożsamość następuje przy wejściu na obiekt oraz na terenie obiektu na prośbę upoważnionej osoby powołanej przez Organizatora lub zarządcy obiektu. Odmowa współpracy w tym zakresie spowoduje odmowę wstępu lub usunięcie z obiektu/terenu imprezy.
 3. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem środków odurzających mogą zostać nie wpuszczone na obiekt imprezy lub usunięte z niego, jeżeli stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy. O zaistnieniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa decydują osoby upoważnione przez Organizatora lub zarządcę obiektu.
 4. Na teren obiektu nie wolno wnosić następujących przedmiotów:
  - wszelkiego rodzaju broni lub materiałów wybuchowych, w tym wszelkich przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń. Obejmuje to sztuczne ognie, race, mieszanki dymne ,świece dymne lub inne materiały pirotechniczne;
  - wszelkiego rodzaju napoje alkoholowe, narkotyki, środki pobudzające lub substancje psychotropowe;
  - przedmioty i materiały o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, religijnym lub propagandy politycznej;
  - gaz w aerozolu, substancje żrące, łatwopalne, barwniki lub pojemniki zawierające substancje szkodliwe dla zdrowia lub wysoce łatwopalne;
  Powyższa lista nie jest wyczerpująca. W razie wątpliwości co do przedmiotu wnoszonego na obiekt imprezy upoważniona osoba powołana przez Organizatora jest odpowiedzialna za określenie przedmiotów niedozwolonych i dozwolonych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i godziny imprezy w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej lub innych zdarzeń niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w planie imprezy.
 6. Każda osoba obecna na imprezie ma świadomość, że przebywa tam na własne ryzyko oraz, że może ponosić odpowiedzialność za szkody lub straty wynikające z jej działań.

Zasady dostępu do udziału w wydarzeniu

 1. Zakup biletu na dany dzień upoważnia do udziału we wszystkich treningach oraz wykładach, które znajdują się w planie wydarzenia, przewidzianych w tym dniu. Nie obowiązują zapisy na jakiekolwiek zajęcia czy wykłady. 
 2. W wydarzeniu „Your Mobility & Flexibility Day” każdy może wziąć udział. Nie wymagane jest potwierdzania kwalifikacji instruktorskich/ trenerskich czy sportowych.
 3. Rejestracja on-line czynna do 15 kwietnia do godziny 23:59:59. Po tym terminie zakup biletów możliwy jest jedynie w dniu imprezy w cenie ustalonej przez Organizatora.
 4. Każda osoba podczas rejestracji musi podać swój indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link potwierdzający.
 5. Opłata dotyczy uczestnictwa w całym wydarzeniu (zajęcia i wykłady). Cena biletu na wydarzenie uzależniona jest od daty jego zakupu (miesięczne progi cenowe).
 6. Faktury sprzedaży za udział w konwencji będą wystawiane tylko i wyłącznie na życzenie na podstawie danych przesłanych drogą mailową na adres myover40@gmail.com.
 7. Po zarejestrowaniu się opłatę należy uiścić niezwłocznie, korzystając w wybranej formy płatności online.
 8. Nie ma możliwości zwrotu biletu.
 9. Dalsza odsprzedaż biletów z zyskiem, bądź ich nabywanie z zamiarem dalszej odsprzedaży z zyskiem, stanowi wykroczenie z art. 133 § 1 Kodeksu wykroczeń.
 10. Wydarzenie „Your Mobility & Flexibility Day” można filmować, jednak każdy z prezenterów ma prawo zastrzec brak możliwości rejestrowania jego lekcji.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Organizator może dokumentować przebieg wydarzenia poprzez: fotografowanie oraz filmowanie, a następnie wykorzystywać tak utrwalone materiały dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów promocji/ reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas wydarzenia mogą zostać umieszczone na stronie internetowej wydarzenia (w tym w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram) lub innej zarządzanej przez Organizatora oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania jego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.
 3. Oświadczenia zawarte w pkt. 18 i 19 traktowane są jako zezwolenie w rozumieniu przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83).

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do przestrzegania ewentualnego regulaminu obiektu, na którym organizowane jest wydarzenie.
 2. Zdublowane konta będą usuwane.